به اشتراک گذاشتن برای:

ماشین کشش فیبر، خط تولید PSF

وضعیت در دسترس بودن:
مقدار:
توضیحات محصول

ماشین کشش فیبر، خط تولید PSF

استفاده: برای کشش یدک کش مرطوب با کشش خاص.سپس به روند بعدی منتقل کنید.

 روغن کاری  روش:  دو برابر  سمت  روغن  چرخ.    

                 

 

ماشین کشش فیبر، خط تولید PSFماشین کشش فیبر، خط تولید PSF

 

ماشین کشش فیبر، خط تولید PSF


قبلی: 
بعد: